Tin Tức
10:00 27/7 KHAI MỞ MÁY CHỦ TU TIÊN 05
[Tin Tức] - Ngày 26-07-2019 11:13:39
Sự Kiện Nạp Ngày Từ 28-31/07
[Tin Tức] - Ngày 28-07-2019 12:06:58
10:00 29/7 KHAI MỞ MÁY CHỦ TU TIÊN 06
[Tin Tức] - Ngày 29-07-2019 02:21:34
TỔNG HỢP BỘ CODE XỊN XÒ GIÁ TRỊ 5 TRIỆU VNĐ
[Tin Tức] - Ngày 30-07-2019 08:39:05
10:00 31/7 KHAI MỞ MÁY CHỦ TU TIÊN 07
[Tin Tức] - Ngày 31-07-2019 01:08:07
SK Nạp Ngày 01/08-Nhận Nguyệt Thần
[Tin Tức] - Ngày 01-08-2019 09:41:55
10:00 02/08 KHAI MỞ MÁY CHỦ TU TIÊN 08
[Tin Tức] - Ngày 02-08-2019 12:10:48
SK Nạp Ngày 02/08-Nhận U Mộng
[Tin Tức] - Ngày 02-08-2019 12:08:28
SK Nạp Ngày 03/08-Nhận Lôi Chấn Tử
[Tin Tức] - Ngày 03-08-2019 12:44:50
SK Nạp Ngày 04/08-Nhận Rocket
[Tin Tức] - Ngày 04-08-2019 02:09:58
10:00 04/08 KHAI MỞ MÁY CHỦ TU TIÊN 09
[Tin Tức] - Ngày 04-08-2019 02:22:37
SK Nạp Ngày 05/08-Nhận LoKi
[Tin Tức] - Ngày 05-08-2019 05:00:10
Bảo trì cập nhật tính năng mới
[Tin Tức] - Ngày 05-08-2019 05:16:08
SK Nạp Ngày 06/08-Nhận Ám Hắc Ma Long
[Tin Tức] - Ngày 06-08-2019 05:50:51
Bảo trì FIX Đan Dược, Giá Tầm Bảo
[Tin Tức] - Ngày 06-08-2019 11:15:39
10:00 08/08 KHAI MỞ MÁY CHỦ TU TIÊN 10
[Tin Tức] - Ngày 08-08-2019 06:05:44
SK Nạp Ngày 08/08
[Tin Tức] - Ngày 08-08-2019 06:08:13
SK Nạp Ngày 09-10/08
[Tin Tức] - Ngày 09-08-2019 05:33:12
14:00 18/08 KHAI MỞ MÁY CHỦ TU TIÊN 11
[Tin Tức] - Ngày 18-08-2019 02:29:50
SK Nạp Ngày 18/08 - X5 Đổi KNB
[Tin Tức] - Ngày 18-08-2019 02:30:41
Thông báo bù coin lỗi
[Tin Tức] - Ngày 18-08-2019 10:21:24
SK Nạp Ngày 19/08-Nhận U Mộng
[Tin Tức] - Ngày 19-08-2019 07:22:42
SK Nạp Ngày 21/08-Nhận Lôi Chấn Tử
[Tin Tức] - Ngày 21-08-2019 07:03:27
SK Nạp Ngày 22/08-Nhận Rocket
[Tin Tức] - Ngày 21-08-2019 07:29:47
SK Nạp Ngày 23/08-Nhận LoKi
[Tin Tức] - Ngày 23-08-2019 04:58:06
Kéo Dài Sự Kiện Nạp Ngày 23/08
[Tin Tức] - Ngày 24-08-2019 07:40:59
10:00 07/09 KHAI MỞ MÁY CHỦ TU TIÊN 12
[Tin Tức] - Ngày 06-09-2019 03:02:44
SK Nạp Ngày 07/09-Nhận Nguyệt Thần
[Tin Tức] - Ngày 07-09-2019 07:35:07
Event Tích Nạp Nhận Tiên Lữ Nghịch Thiên
[Tin Tức] - Ngày 08-09-2019 08:26:35
SK Nạp Ngày 10/09- Giảm Giá 50% Webshop
[Tin Tức] - Ngày 10-09-2019 05:13:38