Tin Tức

Thời gian bảo trì dự kiến : 02:00 ngày 06/08 - 02:30 ngày 06/08

Nội dung bảo trì : 

- Tăng cấp Tháp Linh Lung đến 9999 Tầng

- Tăng cấp pb 81 kiếp nạn đến Chương 50

- Fix lại phần thưởng một số hoạt động

- Điều chỉnh hệ số cân bằng giữa các Quái vật và người chơi.

- Gia tăng các vật phẩm có thể mua được = KNB trong shop KNB

- Gia tăng các vật phẩm mới .