Tin Tức

Thời gian sự kiện : Từ 00:00 ngày 09/08 - 23h59h59 ngày 10/08 (Mỗi ngày làm mới 23h59p)

Nội dung : Trong thời gian sự kiện NẠP THẺ CÀO tích lũy đạt mốc dưới sẽ nhận thưởng giftcode:

Vào :  http://tutienh5.net/GiftCode để nhận code và sử dụng ( Nhớ chọn đúng server đang chơi, tạo nhân vật trước khi sử dụng code )

1. Sự kiện nạp ngày 09/08 

- Tích lũy 50K : Thẻ Marvel Hulk *5 + Đan Tốc Đánh*50

- Tích lũy 100K : Thẻ SSSSR Pikachu*8 + Đan Thuộc Tính-Cánh*1000

- Tích lũy 200K : Thẻ SSSSR Phong Thiên Chiến Thần*10 + Đan Tốc Đánh*100 + Thời trang Tinh Linh Hoa Đăng (Thủ Hộ)

- Tích lũy 300K : Pet SSSSR Hồ Lô Biến*15 + Đan Thuộc Tính-Cánh *4000 + Đan Tốc Đánh*200

- Tích lũy 500K : PET SSSSR Hồ Lô Biến*35 + Đan Thuộc Tính-Cánh*6000 + Đan Tốc Đánh*300 + Thời Trang Phong Hỏa Dực ( Cánh)

 

2. Sự kiện nạp ngày 10/08 

- Tích lũy 50K : Thẻ Hồ Lô Biến *5 + Đan Tốc Đánh*50

- Tích lũy 100K : Thẻ SSSSR AE Hồ Lô*8 + Đan Thuộc Tính-Thần Binh*1000

- Tích lũy 200K : Thẻ SSSSR Kim Cương Đạt Ma*10 + Đan Tốc Đánh*100 + Thời Trang Băng Viêm Nộ ( Thần Binh)

- Tích lũy 300K : Pet SSSSR Cương Đạt Ma*15 + Đan Thuộc Tính-Thần Binh *4000 + Đan Tốc Đánh*200

- Tích lũy 500K : PET SSSSR Cương Đạt Ma*35 + Đan Thuộc Tính-Thần Binh*6000 + Đan Tốc Đánh*300 + Thánh Đản Tuyết Dực (Cánh)

 

 

 

 

 

BQT PHÀM NHÂN TU TIÊN ( HTTP://TUTIENH5.NET )